Elfelejtettem a jelszavamat

Vasúti infrastruktúra

A választható megfelelőségértékelési eljárások

Infrastruktúra rendszerelemek esetében

„A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról”. dokumentum 5.2. pontja (1) bekezdése szerint az Infrastruktúra alrendszeren belüli minősítendő rendszerelemek a következők:

  • sín
  • sínleerősítő rendszerek
  • aljak

A megfelelőség és az alkalmazhatóság értékelésére, valamint az EK-hitelesítésre vonatkozó eljárások alapját a 2010/713/EU határozatban meghatározott modulok képezik. A rendszerelemek értékelése során a BME ITS Zrt. a megfelelőség-értékelési eljárást az 1. táblázatban található modulok alkalmazásával hajtja végre:

  Az Európai Unió piacán a vonatkozó ÁME hatálybalépése előtt forgalomba hozva Az Európai Unió piacán a vonatkozó ÁME hatálybalépése után forgalomba hozva
Sín CA vagy CH CB + CD vagy CB + CF vagy CH
Sínleerősítő rendszerek CA vagy CH  
Aljak CA vagy CH  

1. táblázat: A kölcsönös átjárhatóságot biztosító rendszerelemek megfelelőség-értékeléséhez alkalmazandó modulok

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő rendszerelemek megfelelőség-értékeléséhez a következő modulok használandók:

a) CA modul, „Belső gyártásellenőrzés”

A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőség-értékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz rá megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelnek a rájuk alkalmazandó átjárhatósági műszaki elő írás (ÁME) követelményeinek.

b) CB modul, „EK -típusvizsgálat”

A CB modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. megvizsgálja a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem műszaki tervezését, és ellenőrzi és tanúsítja, hogy a rendszerelem műszaki tervezése megfelel a rá alkalmazandó ÁME követelményeinek. Az EK-típusvizsgálatot a következő módok egyike szerint lehet elvégezni:

  • a rendszerelem a tervezett gyártást jól képviselő mintadarabjának vizsgálata (gyártási típus),
  • a rendszerelem megfelelő műszaki tervezésének értékelése a műszaki dokumentáció és az adott esetben szükséges alátámasztó bizonyítékok vizsgálata révén, továbbá a rendszerelem egy vagy több kritikus részének a tervezett gyártást jól képvisel ő mintadarabjainak vizsgálata (a gyártási típus és a tervezési típus kombinációja),
  • a rendszerelem megfelelő műszaki tervezésének értékelése a mű szaki dokumentáció és az adott esetben szükséges alátámasztó bizonyítékok vizsgálata tévén, a mintadarab vizsgálata nélkül (tervezési típus)

c) CD modul, „Típusmegfelelőség a gyártási eljárás minőségirányítási rendszere alapján”

A CD modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező minőségirányítási rendszer dokumentáció tanulmányozása során ellenőrzi, a minőségbiztosítási rendszer működése biztosítja-e az rendszerelem megfelelőségét az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, valamint a rá vonatkozó ÁME követelményeinek

d) CF modul, „Típusmegfelelősé g a termékhitelesítés alapján”

A CF modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. elvégzi a megfelelő vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelnek-e az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt jóváhagyott típusnak, továbbá az ÁME követelményeinek. A terméknek az ÁME követelményeinek való megfelelőségét ellenőrző vizsgálatokat a gyártó választása szerint vagy úgy végzik el, hogy minden rendszerelemet megvizsgálnak (mindendarabos vizsgálat), vagy úgy, hogy statisztikai alapon vizsgálják a rendszerelemeket (véletlenszerű mintavételes vizsgálat)

e) CH modul, „Megfelelősé g a teljes minőségirányítási rendszer alapján”

A CH modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező, a gyártásra szánt rendszerelemre vonatkozó műszaki dokumentáció, valamint a minőségirányítási rendszer dokumentáció tanulmányozása során ellenőrzi, a minőségbiztosítási rendszer működése biztosítja-e a rendszerelem megfelelőségét a rá vonatkozó ÁME követelményeinek

Infrastruktúra alrendszer esetében

Az alrendszer értékelése során a BME ITS Zrt. a megfelelőség-értékelési eljárást az alábbi modulok alkalmazásával hajtja végre:

a) SG modul: „Egységhitelesítésen alapuló EK-hitelesítés”

Az SG modul alkalmazása során a BME ITS Kft. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező műszaki dokumentáció tanulmányozása mellett elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó ÁME(-k)-ben, harmonizált szabványokban és/vagy műszaki előírásokban megállapított megfelelő vizsgálatokat vagy az ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy az alrendszer megfelel-e a vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány és/vagy műszaki előírás hiányában a kérelmező és az érintett bejelentett szervezet dönt a megfelelő vizsgálatok elvégzéséről. Amennyiben az EK-hitelesítést a pályahálózat-működtető, a szerződő fél vagy a bevont fővállalkozók által összegyűjtött (például a felépítményi mérőkocsival vagy más mérőeszközzel nyert) adat ok felhasználásával lehet a leghatékonyabban elvégezni, a bejelentet t szer vezet a megfelelőség értékelésekor figyelembe veszi ezeket az adatokat.

b) SH1 modul: „Megfelelőség a teljes minőségirányítási rendszer és a tervezés vizsgálata alapján”

Az SH1 modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező minőségirányítási rendszer dokumentáció és a tervezésre vonatkozó dokumentáció tanulmányozása során ellenőrzi, hogy a terv megfelel-e az alrendszerre alkalmazandó vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek, valamint a minőségbiztosítási rendszer működése biztosítja-e az alrendszer megfelelőségét a rá vonatkozó ÁME követelményeinek Az SH1 modul csak akkor választható, ha a javasolt hitelesítendő alrendszert támogató összes tevékenységet (tervezés, gyártás, összeszerelés, üzembe helyezés) a bejelentett szervezet által.